Објављено: Сре, нов 22nd, 2017

Актуелно из Јутарњег програма – среда, 22. новембар 2017. године

 

 

НЕВЕН И АРС АКАДЕМИЈА РАСПИСУЈУ КОНКУРС ЗА ДИГИТАЛНУ ФОТОГРАФИЈУ НА ТЕМУ СРЕЋНА ПОРОДИЦА

„Не­вен“ и Арс ака­де­ми­ја рас­пи­су­ју на­град­ни кон­курс за деч­ју ди­ги­тал­ну фо­то­гра­фи­ју на те­му „Срећ­на по­ро­ди­ца“. Кон­курс је отво­рен  за све уче­ни­ке основ­них и сред­њих шко­ла и тра­је до 31. де­цем­бра 2017. године. За­ин­те­ре­со­ва­ни уче­ни­ци мо­гу по­сла­ти по три фо­то­гра­фи­је свог ви­ђе­ња срећ­не по­ро­ди­це, у ди­ги­тал­ној ре­зо­лу­ци­ји, на мејл адре­су: zelj­ko­sa­vic.ars@gmail.com. Струч­на ко­ми­си­ја ће иза­бра­ти три нај­бо­ље фо­то­гра­фи­је ко­је ће би­ти на­гра­ђе­не. Позвали смо тим поводом у госте Жељ­ка Са­вића, пред­сед­ника Управног  одбора „Арс ака­де­ми­је“.

 

ОРГАНСКИ АЗБУЧНИК – ЗАКОН  И СЕРТИФИКАТ

Органска производња је у потпуности контролисана производња и као таква је уређена законом. Закон о органској произвдњи који је данас на снази је објављен 2010. године и лако је доступан свима који су заинтересовани да га прочитају и користе. О важности овог закона, посебно произвођачима, пољопривредницима који од тога живе, као и свима који ове производе конзумирају, говорила је дипломирани инжењер,  мастер органске пољопривреде, Андреа Вучинић.